Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Baraza
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van Baraza bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
door Baraza worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en Baraza;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een
bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen
e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Baraza en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of
diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Baraza: de rechtspersoon als nader gedefinieerd in artikel 2, die
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt als uiteengezet onder deze algemene
voorwaarden;
1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument
en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van Baraza
Naam ondernemer: Ecomic
Vestigingsadres: Huisveldstraat 18, 3900 Pelt
Emailadres: info@baraza.nl
Ondernemingsnummer: 1011.365.847.
BTW-identificatienummer: BE1011365847

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
Baraza en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Baraza voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij Baraza zijn in te zien en dat zij op verzoek
van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld
op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving
is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als Baraza gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Baraza niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van
het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt Baraza onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door Baraza is bevestigd, kan de consument
de overeenkomst ontbinden. Na ontvangst van deze bevestiging is het
voor de consument niet langer mogelijk en overeenkomst te ontbinden
of annuleren: wel kan de consument gebruik maken van het
herroepingsrecht (artikel 6).
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Baraza
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal
Baraza daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Baraza kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Baraza op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Baraza zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale
inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
     1. het bezoekadres van de vestiging van Baraza waar de
         consument met klachten terecht kan;
     2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
         van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
         duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
         herroepingsrecht;
     3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
     4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst
         of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
         aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
         de overeenkomst op afstand;
     5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
         overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
         onbepaalde duur is;
     6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het
         modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop
van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien)
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Baraza mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
     1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten
         heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem
         aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Baraza
         mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces
         op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
         meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
     2. als de levering van een product bestaat uit verschillende
         zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een
         door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
         onderdeel heeft ontvangen;
3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst
voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Baraza mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op
een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
1. Indien Baraza de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel
vastgestelde bedenktijd.
2. Indien Baraza de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat
de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals
hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het
product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product
die verder gaat dan is toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
product als Baraza hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst
alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Baraza.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in
lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Baraza. Dit hoeft niet als
Baraza heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument
heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door Baraza verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van
het product. Als Baraza niet heeft gemeld dat de consument deze
kosten moet dragen of als Baraza aangeeft de kosten zelf te dragen,
hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,
indien:
     1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
         ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
         overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
     2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
         verlenen van zijn toestemming; of
     3. Baraza heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
         bevestigen.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Baraza bij herroeping
1. Als Baraza de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Baraza vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door Baraza in rekening gebracht voor het
geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 (veertien) dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij Baraza aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten
met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Baraza gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere
methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Baraza de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Baraza kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als Baraza dit duidelijk bij het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop Baraza geen invloed
heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder
een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij
producten, digitale inhoud en/of diensten door Baraza worden
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
alleen als:
     1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
         instemming van de consument; en
     2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
         verliest zodra Baraza de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan
is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn
met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het
sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
is van schommelingen van de markt waarop Baraza geen invloed
heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,
maar alleen als:
     1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
          instemming van de consument; en
     2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
         herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Baraza producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar Baraza geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Baraza dit bedongen heeft
en:
     1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
     2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
         zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Baraza staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat Baraza er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Baraza, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte
extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die
de consument op grond van de overeenkomst tegenover Baraza kan
doen gelden indien Baraza is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Baraza,
diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de
consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan
dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in
de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. Baraza zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Baraza
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal Baraza geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een
andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Baraza het bedrag dat de
consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
Baraza tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan Baraza bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
     1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
         aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
         diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
         met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
         een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
     2. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
         ● te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
         bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
         ● tenminste opzeggen op dezelfde wijze als deze overeenkomsten door
         hem zijn aangegaan;
         ● altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Baraza voor zichzelf
         heeft bedongen.
Verlenging:
     1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
         het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend
         worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
     2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
         bepaalde tijd is aangegaan stilzwijgend worden verlengd voor een
         bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
         verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan
         opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
     3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
         het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
         stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
         te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
         maand.

Duur:

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14
(veertien) dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in
algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling
van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan Baraza te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door Baraza is gewezen op de te late betaling
en Baraza de consument een termijn van 14 (veertien) dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Baraza
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende
€ 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
40,=. Baraza kan ten voordele van de consument afwijken van
genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. Baraza beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Baraza.
3. Bij Baraza ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
(veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door Baraza binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Baraza en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de
overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar
Baraza kantoor houdt.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.